Serveis Educatius

Davant l’objectiu d’obrir el Museu de la mecanització agrària Cal Trepat als escolars i posar al servei dels docents aquesta peça del patrimoni industrial hem dissenyat una eina pedagògica que posem al seu abast amb els següents tallers.


01 — TALLER DE LES EMOCIONS


Edat: Fins als 10 anys
Durada i preu: 1h 15m / 3€ per alumne
Matèria: - - -

Els nens i nenes en grup els dirigim cap al recorregut expositiu de cal Trepat començant pel departament comercial on se’ls repartiran unes cartes numerades del 1 al 13. A cada espai s’aniran trobant cartells amb aquestes 13 cartes que s’associen a 13 emocions.

Descàrregues adjuntes:

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

02 — TALLER JOC DE L'EMBARRAT.


Edat: A partir de 6-7 anys..
Durada i preu: 1h 30m / 3€ per persona.
Matèria: - - -

Mitjançant un senzill joc que muntarem plegats podrem aprendre la dinàmica de politges i corretges i les seves combinacions d'una forma molt lúdica i pràctica. Després farem una visita a la fàbrica Trepat i acabarem amb l'exhibició del funcionament de l'antic embarrat on a la hi retrobarem les dinàmiques de politges aplicades a l'antiga maquinària..


Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

03 — LA DESCOBERTA DE LES EINES


Edat: 1º, 2º, 3º de primària.
Durada i preu: 1 h 30 min / 3 € per alumne.
Matèria: plàstica.

Es planteja un taller de contacte directe amb diverses eines presents a l’interior de la fàbrica J. Trepat. Mitjançant una dinàmica de grup es potencia el coneixement de cada una d’aquestes eines i el seu ús per a la posterior descoberta en el transcurs del recorregut museogràfic de la fàbrica Trepat..

Descàrregues adjuntes:

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

04 — THE DISCOVERY OF TOOLS


Edat: 4º, 5º i 6º de primària.
Durada i preu: 1 h 30 min / 3 € per alumne.
Matèria: idioma anglès i plàstica.

This workshop will learn to identify different tools and acquire the vocabulary of each. Recognize the different uses of each tool. Observe and locate these tools in an industrial environment of the last century.

Descàrregues adjuntes:
Tools workshop

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

05 — TALLER DE MECÀNICA-ENGIJOC


Edat: 4º, 5º i 6º de primària.
Durada i preu: 2 h. / 8 € per alumne.
Matèria: mecànica i engranatges.

Taller de construcció amb peces de lego, per tal de crear jugant màquines amb moviment propi semblants a les presents en l’interior de la fàbrica J.Trepat. Les màquines que es poden dissenyar fàcilment en aquest taller són entre d’altres, el mecanisme de funcionament del torn, l'embarrat, la punxonadora o la serra. Aquest taller es planteja per a 30 alumnes dividits en dos grups de 15, per tal de fer dos torns de taller de dues hores cadascun. Dins de cada torn es configuren equips de 3 que poden triar l’activitat o la màquina per la que tenen més preferència..

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

01 — LA MEMÒRIA DELS OBRERS DE CAL TREPAT


Edat: batxillerat.
Durada i preu: 2 h / 3 € per alumne.
Matèria: història.

Conèixer els aspectes socials del treball a la fàbrica mitjançant el contacte directe amb diverses tipologies de fonts històriques documentals i també, orals. Identificar i aprendre a classificar diferents tipus de fonts del passat i extreure’n conclusions un cop han estat analitzades..

Descàrregues adjuntes:
La memòria dels obrers

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

02 — L’EMBARRAT


Edat: batxillerat.
Durada i preu: 2 h / 3 € per alumne.
Matèria: tecnologia.

Aprendre nocions bàsiques de mecànica d’engranatges adaptats a la transmissió de l’energia. Observar diverses solucions en la transmissió, potenciació, o reducció, de la força motriu. Comprendre com històricament s’ha abordat les solucions tècniques al voltant de l’energia i la seva eficiència mecànica. Conèixer els testimonis del nostre passat tecnològic i les seves solucions i adaptacions tècniques a una realitat on la dependència de l’energia elèctrica era més precària..


Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

03 — TALLER DE MECÀNICA, ENGIJOC


Edat: secundària.
Durada i preu: 4 h / 8 € per alumne.
Matèria: Ciències, mecànica, dinàmica de grup i treball en equip.

Taller de creació amb peces de Lego amb suport de programació informàtica, per tal de crear jugant màquines amb moviment propi semblants a les presents en l’interior de la fàbrica J. Trepat. Les màquines que es poden dissenyar fàcilment en aquest taller són entre d’altres, el mecanisme de funcionament del torn, la punxonadora, la serra i totes connectades a l embarrat per funcionar. Aquest taller es planteja per a 30 alumnes dividits en dos grups de 15, per tal de fer dos torns de taller de dues hores cadascun. Dins de cada torn es configuren equips de 3 que poden triar l’activitat o la màquina per la que tenen preferència..

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

04 — TALLER D'ENGRANATGES


Edat: secundària.
Durada i preu: 1h 30m / 3€ per persona.
Matèria: - - -.

Taller on en grups muntarem una màquina amb engranatges interns i visualitzarem els diferents funcionaments i velocitats en combinacions d'engranatges diferents. Posteriorment visitarem l'antiga fàbrica Cal Trepat..

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat

01 — TALLER DE MECÀNICA.


Edat: secundària
Durada i preu: dues sessions de dues hores de durada amb 15 alumnes, 5 € per alumne.

Les activitats que proposem a ENGIJOC ofereixen l'atractivitat del joc per captar l'atenció i despertar l'interès. Es fomenta el treball en equip, això permet potenciar al màxim els valors pedagògics afavorint el desenvolupament cognitiu i el creixement interpersonal dels infants i joves. El taller consisteix en construir màquines presents a la fàbrica J. Trepat, i mentre aprofundim en els mecanismes de funcionament d’aquestes màquines les acabem connectant a un sistema d embarrat d’accionament. D’aquesta manera al mateix jugar creant s’aprèn. La dinàmica d’aquest taller està pensada per a grups de 30 alumnes dividits en dos grups de dues sessions de dues hores de durada amb 15 alumnes cada sessió. El preu d’aquest taller és de 5 € per alumne.

Valors pedagògics:
 • ■ Creativitat
 • ■ Comunicació i llenguatge
 • ■ Mètode científic; observació, raonament, predicció
 • ■ Pensament crític
 • ■ Organització i planificació
 • ■ Treball en equip; cooperació, col·laboració, consciència de grup, competència constructiva.
 • ■ Tolerància, empatia i generositat
 • ■ Resolució de conflictes
 • ■ Vèncer la frustració

Valors didàctics:
 • ■ Materials
 • ■ Elements mecànics, aplicacions i significació
 • ■ Interpretació de models 3D
 • ■ Orientació espacial
 • ■ Psicomotricitat fina
 • ■ Motors, velocitat, força, càrrega, energia...
 • ■ Matemàtica
 • ■ Disseny de models mecànics
 • ■ Alfabetització tecnològica dels conceptes tractats

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat
http://www.engijoc.com/

 


Qualsevol dels nostres tallers educatius, de totes les edats, els podem realitzar per a grups familiars a partir de mínim 10 persones.

Cal enviar un correu electrònic informacio@museutrepat.cat o bé trucar-nos al 973311616

01 — ASSESSORAMENT EN TREBALLS DE RECERCA

El cas de la fàbrica de maquinària agrícola targarina reconvertida en Museu és un cas únic en tota Europa, i aquest, és un gran atractiu alhora de plantejar qualsevol mena de treball de recerca tant d’història, com de tecnologia, o altres vessants que ens puguin proposar tant docents com alumnes. A més a més des dels serveis tècnics del museu us proposem assessorar vos en la recerca comptant amb les següents fonts documentals que posem al vostre abast:

Per una banda a l’Arxiu Comarcal de l'Urgell s’hi conserva tota la documentació de l’empresa J. Trepat. Aquest gruix de documents són la principal font documental de l’empresa, i és una font indispensable alhora de plantejar qualsevol aproximació a la recerca de l’antiga fàbrica.

La pròpia fàbrica amb la maquinària, les eines i altres utillatges testimonien els processos tecnològics necessaris en el procés de fabricació de les màquines J. Trepat, protagonistes de la primera mecanització del camp català. Aquest material es troba documentat en l’inventari de la col·lecció museística i des dels serveis tècnics del museu oferim aquesta documentació per als estudiosos interessats.

Des de l’any 2006 s’han efectuat entrevistes als antics treballadors de la fàbrica i s han enregistrat amb mitjans audiovisuals. Aquesta recerca ha donat com a resultat un arxiu de fonts orals que consta de seixanta cinc entrevistats que ens han deixat un important llegat del seu testimoni personal. Aquest arxiu audiovisual també quedaria posat a l’abast dels interessats en la recerca al voltant de la indústria targarina.

Posem a l’abast dels estudiosos la consulta de bibliografia específica de la fàbrica, amb recerques anuals i publicacions d’interès.

És per aquest motiu que des dels serveis educatius del Museu obrim la possibilitat d’assessorar gratuïtament, tant alumnes com professors que ho sol·licitin.

Per més informació veure recursos educatius o dirigir-se a: informacio@museutrepat.cat